Facilities management

Facilities Management

Gestió de projectes

És un model de gestió dels recursos immobiliaris que té com a objectiu l'adequació permanent d’aquest recursos al menor cost possible: Abasta múltiples disciplines per assegurar la funcionalitat i l’operativitat dels entorns de treball, integrant les instal·lacions, els processos i la tecnologia.

En la gestió de les instal·lacions els aspectes més importants són:

  • Optimitzar el rendiment i la gestió energètica (no únicament reparar el que s’ha espatllat, sinó mantenir i monitoritzar proactivament tot el sistema)
  • Posar en marxa els processos i els procediments adients per determinar el tipus de manteniment necessari en cada cas: preventiu, legal, correctiu, predictiu. Aquest model es recolza en un equip de gestors multidisciplinars que disposen d’organitzativa i, sobretot, tècnica. Les seves funcions són la gestió, conservació i millora de les instal·lacions tècniques i arquitectòniques (operativitat i gestió d’espais).
Gestión de proyectos Facilities management, headed by the Facilities Manager, is the multi-disciplinary management of real estate resources in order to achieve cost-effectiveness. The most important aspects are: Optimization of space, technical and architectural facilities Energy management Establishment of appropriate preventative, corrective, predictive and legal maintenance procedures Se basa en un equipo de gestores multidisciplinares de naturaleza organizativa y sobre todo técnica. El alcance de sus funciones quedan delimitadas a la gestión, conservación y mejora de las instalaciones técnicas y arquitectónicas (operatividad y gestión de espacios).

El Facilities manager:

Organitza i coordina les tasques de manteniment (preventiu, legal, predictiu i correctiu) que executen les empreses externes o personal propi de la propietat.

Organizará y coordinará las tareas de mantenimiento preventivo, legal, predictivo y correctivo que ejecutarán empresas externas (proveedores) o personal propio de la propiedad.

Garanteix que totes les accions de manteniment i gestió que es realitzin a l'immoble s'executin d'acord amb el Pla de Manteniment elaborat específicament per a la propietat.

The Facilities Manager establishes plans and protocols to ensure that all activities related to building maintenance are executed in accordance with the agreed Maintenance Plan.

És el representant tècnic de la Propietat i per tant actua com a tal en diversos camps específics com: la custòdia de documentació i l'observació i l'adequació a la normativa vigent i d'aplicació.

Será el representante técnico de la Propiedad y por lo tanto actuará como tal en varios campos específicos cómo: custodia de documentación y observación de la normativa vigentes y de aplicación.

Elabora el protocol d'actuació-comunicació en cas d'avaria dels equips tutelats.

Elaborar el protocolo de actuación-comunicación en caso de avería de los equipos tutelados.

Fa la revisió i la redacció de contractes de manteniment i d'explotació amb empreses terceres.

Revisión y redacción de contratos de mantenimiento y explotación con empresas terceras.

Estableix el Pla de Manteniment Predictiu dels elements d'instal·lacions tècniques i d'edificació.

Establecimiento del Plan de Mantenimiento Predictivo para los elementos de las instalaciones técnicas y de la edificación.

Gestiona i fa propostes de racionalització en l'ús de l'energia.

Gestión y propuestas de racionalización en el uso de la energía.

+376 800 250 info@gespro.ad

Contact